استرس در انگلیس و جشن در اسپانیا در آستانه فینال یورو ۲۰۲۴-پیام امروز