سوله آکام فلز

احضار مدیرعامل و مدیر روابط عمومی پرسپولیس به کمیته اخلاق-پیام امروز