سوله آکام فلز

حمله رژیم‌ صهیونیستی نقض فاحش کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است-پیام امروز