سوله آکام فلز

ضبط کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه به نفع دولت-پیام امروز