سوله آکام فلز

پرداخت بیش از ۴۸۱۶ میلیارد تومان خسارت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی-پیام امروز